Nadobudnutie občianstva v USA

Nadobudnutie občianstva tzv. “naturalizácia” je proces, ktorým sa držiteľ zelenej karty stáva občanom USA. Základné predpoklady nadobudnutia amerického občianstva sú nasledovné:

1) Žiadateľ musí byť držitelom zelenej karty s trvalým pobytom v USA.

2) Trvalý pobyt v USA musí trvať minimálne 5 rokov, výnimkou sú manželia amerických občanov, ktorí môžu zažiadať o občianstvo už po 3 rokoch trvalého pobytu a manželstva v USA.

3) Žiadateľ neopustil územie USA na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia zelenej karty.

4) Fyzická prítomnosť žiadateLa musí byť minimálne 2, 5 roka odo dňa nadobudnutia zelenej karty.

5) Žiadateľ musí mať trvalý pobyt v štáte kde o občianstvo žiada po dobu minimálne 3 mesiacov.

6) Žiadateľ musí preukázať schopnosť čítať, písať, hovoriť plynulou angličtinou.

7) Žiadateľ musí preukázať znalosť americkej histórie a politického zriadenia.

8) Žiadateľ musí preukázať dobrý morálny charakter, bezúhonnosť, a oddanosť voči Ústave USA.

9) Žiadateľ musí preukázať plnoletosť, tzn. 18 rokov.

Potrebujete asistenciu pri vybavovani Vašej naturalizácie? Kontaktujte nás. 

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.