Pravidlá víza typu J1 pre študentov VŠ

Vízum typu J1 umožňujú držiteľovi zúčastniť univerzitného výmenného programu v USA. Vízum typu J1 pre univerzitných študentov má platnosť v dĺžke daného stupňa VŠ respektíve dva roky u ďalších programov. Vízum typu J1 taktiež umožňuje zapojiť sa za určitých podmienok (vrátane dobrých študíjnych výsledkov) do pracovnej aktivity na polovičný úväzok. Zákonní partneri a slobodné deti do 21 rokov môžu požiadať o odvodené vízum (typ J2), aby sa pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo príbuzní majú právo študovať v USA, a taktiež sa môžu zapojiť do pracovného procesu ak získajú pracovné povolenie.

Podmienky udelenia víza J1 pre študentov strednej školy

Na získanie víza typu J1 musí žiadateľ (študent strednej školy) byť prijatý certifikovanou strednou školou prostredníctvom výmenného programu v USA. Žiadatelia musia preukázať, že majú dostatočné finančné zdroje na celé trvanie kurzu a následný návrat domov po ukončení štúdia. Zúčastniť sa stredoškolského výmenného programu môžu len žiaci vo veku od 15 do 18,5 roka, ktorí neabsolvovali viac ako 11 rokov výuky na základnej a strednej škole (materská škola sa nepočíta). Žiadateľovi taktiež musí byť v istých prípadoch poskytnuté štipendium. Tieto víza typu J1 môžu byť udelené len raz. Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Podmienky na získanie víza typu J1

Na získanie víza typu J1 musí byť žiadateľovi ponúknutá stáž v schválenom programe. Žiadateľ musí byť študentom pomaturitného štúdia, respektíve ukončil toto štúdium nie neskôr ako pred 12 mesiacmi. Stáže sú dostupné v mnohých oboroch ako napríklad: poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo, umenie, kultúra, stavebníctvo, vzdelávanie, sociálne vedy, knižné vedy, sociálne služby, poradenstvo, medicínsky zamerané stáže, turizmus, informačné média a komunikácia, manažment, biznis, obchod, verejná správa, právo, veda, inžinierstvo, architektúra, matematika, priemysel. Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza typu J1

Vízum typu J1 umožňuje ich držiteľovi zúčastniť sa na stáži v organizácii v USA. Doba platnosti tohto typu víza je zvyčajne na dobu trvania schváleného programu (až do jedného roka) a predĺženie platnosti nie je nutné, pokiaľ sa držiteľ stále zúčastňuje danej stáže. Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o odvodené vízum (J2), aby sa tak pripojili k svojmu  partnerovi/rodičovi v USA.  Doprevádzajúci zákonný partner alebo dieťa má povolené v USA študovať, a taktiež aj pracovať v prípadne, že dostane pracovné povolenie. Americký vízový program pre stážistov (US Trainee visa program ) zahŕňa spektrum dočasných víz, ktoré dovoľujú stážistovi prísť do USA a zúčastniť sa daných programov ponúkaných americkými organizáciami.