Vízum M1 pre študentov odborných škôl – M1 student visa to USA

Vízum typu M1 je dočasné študentské vízum, ktoré dovoľuje zahraničným študentom študovať na odbornej škole ako napríklad obchodná akadémia a podobne. Zahraniční študenti, ktorí chcú absolvovať kurz anglického jazyka v USA, môžu tiež požiadať o vízum typu M1.

Podmienky pre vízum typu M1 

Pre získanie víza typu M1 musí byť žiadateľ zapísaný na prezenčnom štúdiu na schválenej odbornej škole.  Prezenčné štúdium je klasifikované ako vzdelávací program v dĺžke minimálne 18 hodín týždenne. Žiadatelia musia preukázať, že majú dostatočné finančné zdroje na celé trvanie kurzu a následný návrat domov po ukončení štúdia. Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza typu M1

Držiteľ víza typu M1 je oprávnený zúčastniť sa na vzdelávacom procese na schválenej odbornej škole v USA. Vízum typu M1 je zvyčajne udeľované na dobu jedného roku a potom je možné ho predĺžiť.  Vízum typu M1 tiež dovoľuje svojmu držiteľovi zapojiť sa do dočasného zamestnania pre prax v obore až do ukončenia svojho vzdelávacieho programu. Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o odvodené vízu (M2), aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri nemajú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických bez študentských víz a nie je im tiež dovolené zamestnať sa bez udelenia riadnych pracovných víz. Deti však môžu navštevovať základnú respektíve strednú školu.